Behöver ni ta fram detaljplaner, översiktsplaner eller genomföra processer med koppling till fysisk planering, samhällsplanering och Plan- och bygglagen?

Som planarkitekt kan jag bistå med framtagande av översikts- och detaljplanehandlingar och driva tillhörande processer.

Utöver detalj- och översiktsplanering kan jag bistå i framtagande av dokument, och drivande av  processer, gällande exempelvis planbesked, bostadsförsörjningsprogram, bygglovsärenden,  grafiskt material med koppling till plan- och byggfrågor och samhällsplanering.


Detaljplan

En detaljplan syftar till att reglera mark- och vattenanvändning till de ändamål som områdena är bäst lämpade för. Framtagande av detaljplaner regleras i plan- och bygglagen men berör även andra lagar i den lämplighetsprövning som görs under varje detaljplaneprocess. 

Detaljplanering är en kommunal angelägenhet då kommunerna har planmonopol och alla detaljplaner måste bli antagna i den kommun som planområdet ingår i. Framtagandet av planhandlingar kan ske genom kommunala planerare eller externa plankonsulter, på uppdrag av kommun och fastighetsägare.

Jag erbjuder tjänster inom detaljplaneringsprocessen, från framtagande av enskilda planhandlingar till genomförande av planprocesser från idé till antagande av detaljplan.

Översiktsplanering

En aktuell, kommunövergripande, översiktsplan är ett vägledande dokument som alla kommuner måste ta fram och ajourhålla. Den kommunövergripande översiktsplanen ska vara ett långsiktig dokument som ska ligga till grund för helhetssynen vid utveckling av kommunen och användningen av mark- och vattenområde. Processen för översiktsplaner reglera i Plan- och bygglagen.

Utöver den kommunövergripande översiktsplanen kan fördjupningar (FÖP) och tematiska tillägg (TÖP) tas fram för att få ett långsiktigt helhetsgrepp kring utvalda områden, både fysiska områden, som en tätort,  och tematiska områden, som vindbruk eller landsbygd i strandnära lägen.

Jag erbjuder tjänster inom översiktsplaneprocessen, från det kommunövergripande stadiet till FÖPar och TÖPar.

Övriga dokument och processer

Fysisk planering och samhällsplanering kan regleras och förstås genom olika typer av processer och dokument.

Utvecklingsplaner, planbesked, stadslivsmanifest, fotomontage och 3d-modeller, informationsmaterial och skrivelser, bostadsförsörjningsprogram och möten med såväl exploatörer, Länsstyrelsen och regionala organ, kan vara områden där jag som planarkitekt, med erfarenhet från den kommunala sektorn kan vara behjälplig. Tveka inte att ta kontakt för ett samtal om vad jag kan bistå er med.